Спид ке ?арсы т?рбие са?аты

Спид ке ?арсы т?рбие са?аты

Та?ырыбы:  «Наурыз думан»

Ма?саты: 1.?лысты?  ?лы  к?ні Наурыз  мерекесіні?  ма?ыздылы?ын  т?сіндіру.

 1. ?лтжанды  ел  болаша?ы жастарды? салт-д?ст?рге  деген ?ызы?ушылы?ын  арттыра  т?су. Асыл с?з бен  астарлы  на?ылды?  кеніші саналатын  ?аза?  еліні?  ырым тиымдарын  бой?а  сі?іру.
 2. ?аза?  хал?ыны?  бой?а біткен  асыл ?асиеттері-тектілік пен адамды?ты?  шы?ын  ба?ындыруына  ы?пал ету.

Ж?ргізушілер     ортада.

 1. Аружан:

-Асыл текті  ?аза?  хал?ыны?  берекелі  дастарханында  бас ?осатын  та?ы бір ?лкен мейрам-  ?лысты?  ?лы  к?ні  Наурыз  ??тты  болсын!

Кел орта?а барша?ыз,

Шашу шашып ?н-жырмен.

Оюлы  шапан кисе?із,

Жарасады с?нменен

Осы   кезде  к?тері?кі  к??іл-к?ймен  бір  бала  сырттан  ж?гіріп  келіп:

Елн?р:

«Ала?ай,  Наурыз  келді, Наурыз  келді! Б?гін  той.  Барша?ыз  келі?іздер  бірге  тойлайы?. Ей  халайы?  наурыз к?же  іші?дер!Келіндер.»

 

Асылжан:

Оу,  бала?ай    жол  болсын!  А?  мол  молсын!  Наурыз мерекесі  ??тты  болсын.

Олай  болса  тойды  бастау   ?шін   бірінші  бата  алайы?.

(Диас?а  басын  б?рып:   А?асы    мына  той?а     а?  бата  бері?із!)-дейді.

Диас:

С?раса? бата берейін,
?стем болсын мерейі?.
Ы?ыласпен ?ол жайса?,
А? тілекті т?гейін.
?лыс о? болсын,
А? мол болсын!
?айда барса? жол болсын!
?лыс ба?ты болсын,
Т?рт т?лік а?ты болсын!
?лыс береке берсін,
Б?ле – жала жерге енсін!
?лы хал?ым то? болсын,
К?йлектері? к?к болсын!
Уайым – ?ай?ы жо? болсын,
?уаныштары? к?п болсын!

 

 

Ясар: Олай  болса  б?гінгі  к?нгі  ?лыс  мерекесін  бастайы?!

Хор:  «ош  келді?,  т?рлет  наурызым!»

Сынып  о?ушылары.

Аружан:

 

 Бізді?  сынып  о?ушыларыны?   Сіздерге  жа?сы  к??іл  к?й  сыйлайтынына  сенемін.  ?азір  ортада   к?ркем  с?збен  ?рнектерлген  ?ле? жолдарын   тарту  етеміз :

А?баян:

 Аманбысы? арда?ты хал?ым мені?
Арда?та Наурыз тойын салты?ды елім.
Мереке басы болсын берекені?
Игі е?бекті? жемісін б?рі? жегін!

?лжал?ас:

?ош келді?, Науырызым арда?ты
Хал?ым са?ан бар ?мітті арнапты
Жылда осылай келе берсін жасарып
Г?лге б?леп, жыр?а б?леп айма?ты.
Асылжан:

Т?рт т?лік мал хал?ымызды? с?йері,
К??ілімні? к?мбірлеген к?йі еді.
«Аман ба» деп мал жаны??
Бірін-бірі ??ша?тасып с?йеді.

Фатима:

К?ктем келді еркелеп.

Н?зік ?нмен сы??ылдап,
Б?йра б?ла? еркелеп,
К?кте б?лттар к?ркі

?адиша:

К?н мен т?н те?еледі,
Жер шуа??а б?ленеді,
Соны тойлар ел енді

Сансыз к?кек с???ылдап,
Дарья:

?арды ерітіп жыл?асы,
Наурыз келді – жыл басы.
Шуа? т?кті жары? к?ні,
Мейрамында халы?ты?.

Асылжан:

?лысты?  ?лы  к?нінде,

Та?па?  айтып,?н салып.

К?тереміз  к??ілді,

Ы?ыласпен  би  билеп.-  деп    ортамызда  сыныбымызды?  бишілер  тобы «Наурыз биімен»   алдары?ызда.

 

Аружан:

Т?ла бойым сусында?ан  жырменен

??тты?таймын ?лысты?  ?лы  к?німен.

Айтары бар балаларды? Сіздерге

Тек наурыз  ??тты болсын  еліммен.-

?ділет:

Кіргізіп к?ркін даланы?,
Б?йшешек ?ырда ?аптады.
?ызы?ып ыл?и барамын,
?зуге біра? батпадым.

??ралай:

Наурыз ?айтып оралды аты да а?ыз,
С?рамаймыз ал?ыс та, а?ы да біз
?й – дастархан, даламыз – сахнамыз,
?лы мейрам Наурызды ?арсы аламыз

?уат:

 К?кке бояп ??ірді,
К?ктем келді к??ілді.
Бау-ба?шада, орманда,
??стар ?ні т?гілді.

 Жунисхан  Н?рай

Наурыз той?а жинал?ан хал?ым мені?
Б?рі?ні? ой?а ал?аны? жар?ын сенім.
Б?гінгі той, ерте?гі арда?ты ісі?,
?ажап болсын таппайтын тепе – те?і?.

?ділбек Н?рай:

К?птен к?ткен Наурыз тойы арайлы,
Н?р?а б?леп міне жатыр манайды!
Мал біткенні? бал таты?ан уызы,
?уат болып ?анымыз?а тарайды.

 Асылжан:

Наурыз келді, к?н  жайнап,

Барлы? адам ж?р  тойлап.

?ыздарымыз  а??удай,

К?рсетеді  би  билеп.-деп   -киелі ??с  а??у  биін  билейтін  ?ыздарымызды  орта?а  ша?ырайы?.

Аружан:

?лыс о?  болсын!

А?  мол    болсын

Тілеген  тілектер  орындалсын!

Азамат:

Наурыз шы?ыс к?нтізбесінде жа?а жыл басы деп саналады. 21-22 наурызда к?н мен т?н те?еледі. Наурыз деген с?зді? ?зі «нау» — жа?а, «руз» — кун деген с?здерден алынып, жа?а жыл деген   ??ымды білдіреді. Адамдар Наурыз?а дайындалады. Олар ?й, ары?, аула, к?шені тазалайды. А?аш, г?л егеді. Адамдар ?йлерінде дастархан жайады. ?н шыр?ап, би билеп, ойын ?йымдастырады.

Аружан:

?лыс  к?ніне  орай  дайындал?ан  «Ша?ыра?»  би тобын  ?абыл  алы?ыздар!

Ба?даулет:

 К?ктем келді б?гін,
К?нім т?кті н?рын
Сайрап барлы? ??стар,
?н салу?а ??штар.

Елс?лтан:

Дастарханда д?німіз,
Жайдарымыз б?ріміз.
Жарасу бар, жаулы? жо?,
?андай жа?сы Наурыз!

Нияз:

Бата беріп атамыз,
Бата беріп апамыз,
Т?тті болып жасал?ан,
Наурыз д?мін татамыз.

Асылжан:

?нерліміз  б?ріміз,

Талаптанып  ж?реміз

?лысты?  ?лы  к?нінде

?нді  биін  к?реміз  деп  ортада  ?нді  биімен  ??ралай мен  Н?рай

Со?ы:  Асылжан- Аружан

?лыс мерекесі   ??тты  болсын!

Назарлары?ыз?а   рахмет.

Просмотр содержимого документа
«Наурыз думан. Т?рбие са?аты »

Тақырыбы: «Наурыз думан»

Мақсаты: 1.Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінің маңыздылығын түсіндіру.

    1. Ұлтжанды ел болашағы жастардың салт-дәстүрге деген қызығушылығын арттыра түсу. Асыл сөз бен астарлы нақылдың кеніші саналатын қазақ елінің ырым тиымдарын бойға сіңіру.

    2. Қазақ халқының бойға біткен асыл қасиеттері-тектілік пен адамдықтың шыңын бағындыруына ықпал ету.

    Жүргізушілер ортада.

    1. Аружан:

    -Асыл текті қазақ халқының берекелі дастарханында бас қосатын тағы бір үлкен мейрам- Ұлыстың Ұлы күні Наурыз Құтты болсын!

    Кел ортаға баршаңыз,

    Шашу шашып ән-жырмен.

    Оюлы шапан кисеңіз,

    Жарасады сәнменен

    Осы кезде көтеріңкі көңіл-күймен бір бала сырттан жүгіріп келіп:

    Елнұр:

    «Алақай, Наурыз келді, Наурыз келді! Бүгін той. Баршаңыз келіңіздер бірге тойлайық. Ей халайық наурыз көже ішіңдер!Келіндер.»

    Асылжан:

    Оу, балақай жол болсын! Ақ мол молсын! Наурыз мерекесі құтты болсын.

    Олай болса тойды бастау үшін бірінші бата алайық.

    (Диасқа басын бұрып: Ағасы мына тойға ақ бата беріңіз!)-дейді.

    Диас:

    Сұрасаң бата берейін,
    Үстем болсын мерейің.
    Ықыласпен қол жайсаң,
    Ақ тілекті төгейін.
    Ұлыс оң болсын,
    Ақ мол болсын!
    Қайда барсаң жол болсын!
    Ұлыс бақты болсын,
    Төрт түлік ақты болсын!
    Ұлыс береке берсін,
    Бәле – жала жерге енсін!
    Ұлы халқым тоқ болсын,
    Көйлектерің көк болсын!
    Уайым – қайғы жоқ болсын,
    Қуаныштарың көп болсын!

    Ясар: Олай болса бүгінгі күнгі Ұлыс мерекесін бастайық!

    Хор: «ош келдің, төрлет наурызым!»

    Сынып оқушылары.

    Аружан:

    Біздің сынып оқушыларының Сіздерге жақсы көңіл күй сыйлайтынына сенемін. Қазір ортада көркем сөзбен өрнектерлген өлең жолдарын тарту етеміз :

    Ақбаян:

    Аманбысың ардақты халқым менің
    Ардақта Наурыз тойын салтыңды елім.
    Мереке басы болсын берекенің
    Игі еңбектің жемісін бәрің жегін!

    Ұлжалғас:

    Қош келдің, Науырызым ардақты
    Халқым саған бар үмітті арнапты
    Жылда осылай келе берсін жасарып
    Гүлге бөлеп, жырға бөлеп аймақты.
    Асылжан:

    Төрт түлік мал халқымыздың сүйері,
    Көңілімнің күмбірлеген күйі еді.
    «Аман ба» деп мал жаның?
    Бірін-бірі құшақтасып сүйеді.

    Фатима:

    Көктем келді еркелеп.

    Нәзік үнмен сыңқылдап,
    Бұйра бұлақ еркелеп,
    Көкте бұлттар күркі

    Қадиша:

    Күн мен түн теңеледі,
    Жер шуаққа бөленеді,
    Соны тойлар ел енді

    Сансыз көкек сұңқылдап,
    Дарья:

    Қарды ерітіп жылғасы,
    Наурыз келді – жыл басы.
    Шуақ төкті жарық күні,
    Мейрамында халықтың.

    Асылжан:

    Ұлыстың Ұлы күнінде,

    Тақпақ айтып,ән салып.

    Көтереміз көңілді,

    Ықыласпен би билеп.- деп ортамызда сыныбымыздың бишілер тобы «Наурыз биімен» алдарыңызда.

    Аружан:

    Тұла бойым сусындаған жырменен

    Құттықтаймын Ұлыстың Ұлы күнімен.

    Айтары бар балалардың Сіздерге

    Тек наурыз құтты болсын еліммен.-

    Әділет:

    Кіргізіп көркін даланың,
    Бәйшешек қырда қаптады.
    Қызығып ылғи барамын,
    Үзуге бірақ батпадым.

    Құралай:

    Наурыз қайтып оралды аты да аңыз,
    Сұрамаймыз алғыс та, ақы да біз
    Үй – дастархан, даламыз – сахнамыз,
    Ұлы мейрам Наурызды қарсы аламыз

    Қуат:

    Көкке бояп өңірді,
    Көктем келді көңілді.
    Бау-бақшада, орманда,
    Құстар әні төгілді.

    Жунисхан Нұрай

    Наурыз тойға жиналған халқым менің
    Бәріңнің ойға алғаның жарқын сенім.
    Бүгінгі той, ертеңгі ардақты ісің,
    Ғажап болсын таппайтын тепе – теңің.

    Әділбек Нұрай:

    Көптен күткен Наурыз тойы арайлы,
    Нұрға бөлеп міне жатыр манайды!
    Мал біткеннің бал татыған уызы,
    Қуат болып қанымызға тарайды.

    Асылжан:

    Наурыз келді, күн жайнап,

    Барлық адам жүр тойлап.

    Қыздарымыз аққудай,

    Көрсетеді би билеп.-деп -киелі құс аққу биін билейтін қыздарымызды ортаға шақырайық.

    Аружан:

    Ұлыс оң болсын!

    Ақ мол болсын

    Тілеген тілектер орындалсын!

    Азамат:

    Наурыз шығыс күнтізбесінде жаңа жыл басы деп саналады. 21-22 наурызда күн мен түн теңеледі. Наурыз деген сөздің өзі «нау» — жаңа, «руз» — кун деген сөздерден алынып, жаңа жыл деген ұғымды білдіреді. Адамдар Наурызға дайындалады. Олар үй, арық, аула, көшені тазалайды. Ағаш, гүл егеді. Адамдар үйлерінде дастархан жайады. Ән шырқап, би билеп, ойын ұйымдастырады.

    Аружан:

    Ұлыс күніне орай дайындалған «Шаңырақ» би тобын қабыл алыңыздар!

    Бақдаулет:

    Көктем келді бүгін,
    Күнім төкті нұрын
    Сайрап барлық құстар,
    Ән салуға құштар.

    Елсұлтан:

    Дастарханда дәніміз,
    Жайдарымыз бәріміз.
    Жарасу бар, жаулық жоқ,
    Қандай жақсы Наурыз!

    Нияз:

    Бата беріп атамыз,
    Бата беріп апамыз,
    Тәтті болып жасалған,
    Наурыз дәмін татамыз.

    Асылжан:

    Өнерліміз бәріміз,

    Талаптанып жүреміз

    Ұлыстың ұлы күнінде

    Үнді биін көреміз деп ортада үнді биімен Құралай мен Нұрай

    Соңы: Асылжан- Аружан

    Ұлыс мерекесі құтты болсын!

    Назарларыңызға рахмет.    Source: kopilkaurokov.ru


    Добавить комментарий